The Grass Will Be Greener

The birds will still be flying, silhouettes visible
The sounds from the ventilation
and the generators still running
The grass will be greener
And everything most beautiful
When nobody is here

 
 

video 11 min, 2008

En häst rör sig mellan tegelbyggnaderna, på asfalten, på människans territorium. Han, som följt människan genom civilisationens uppkomst, är ändå märkligt skild från den. Som de flockdjur vi är identifierar vi oss ändå med hästen som därmed antar en mänsklig karaktär. Kanske är det därför hästen också innebär mångsidig symbolik. Frihet, skönhet, styrka, gåtfullhet och sårbarhet. Ett vilt djur som ständigt väljer bort sina instinkter för fullständig tillit till människan.

Trots de uppenbara måleriska och fotografiska kopplingarna, eller kanske snarare influenserna av filmskapare med sådana uttryck, landar jag själv framförallt i det performativa. Resultatet blir lika mycket en fångad performance som ett videoverk - men därmed inte menat att det är samma sak som dokumentation. Verket är resultatet av det komplexa samarbetet mellan mig, assistenterna, den magnifika shirehästen och hans tränare.

Musiken är ett av mig komponerat och framfört, flerstämmigt körstycke. Den sjungna texten är fragment ur den finska "nationaltangon" Satumaa, vars romantiska verser beskriver ett vackert sagoland bortom havet där den älskade finns och dit man kan komma endast i tanken, som är fri. Texten får en djupare och mörkare innebörd i sin kontext. Skriven 1949 i ett krigshärjat land sägs den i sina få rader bära det finska folkets sorg, längtan och drömmar - det finska vemodets kanske starkaste symbol.

Verket ingår i Skövde konstmuseums samlingar

 

 

video 11 min, 2008

A horse moves among the brick buildings, on the concrete, in human territory. He, who has followed humanity through the rise of civilization, is yet strangely separated from it. But, being herd animals, we identify ourselves with the horse, which takes on a human character. Maybe that is also why a horse embodies such a versatile symbolism. Freedom, beauty, strength, mystery and vulnerability. A wild animal which constantly rejects its instincts in favour of complete trust in man.
Despite the obvious connections to painting and photography, or perhaps rather the influence of film-makers with such expressions, I see my work above all as performative. The result becomes the capture of a performance as much as a video work - but by that I do not mean it is documentation. The work is the outcome of the complex interaction between me, the assistants, the magnificent shire horse and his trainer.
The music is a choral piece composed and performed by me. The lyrics are fragments of the Finnish "national tango" Satumaa. Its romantic verses describe a beautiful fairytale land beyond the sea, where the loved one is waiting and where you can only travel in the mind, for the mind is free. The text receives a deeper and darker meaning in its context. Written 1949 in a country ravaged by war, it is said to carry the grief, longing and dreams of the Finnish people - it is perhaps the strongest symbol of "the Finnish melancholy".

The piece is in the collections of Skövde art museum, Sweden