Special Force

Installation visad på Bildmuseet, Umeå, under masterutställningen
It's About Time
, maj 200

 
   
Stiliserade fönster och dörrar i förskjutna perspektiv, 7000 plastsoldater utgör löven i ett flertal träd. En mekanisk barnröst räknar ned, men missar irriterande nog en siffra. Verket gestaltar ett barndomsminne från en feberhallucination, men har även parallella tolkningar, som en sorgmanifestation mot krig och våld eller om kopplingen lek-makt.  

Stylized windows and doors in distorted perspectives. 7000 plastic soldiers constitutes the leaves of several trees. A mechanical child voice counts down, but irritatingly misses a number. The piece is a childhood memory of a fever hallucination, but can also be read as a manifestation in sorrow over war and violence, or being about the relation between play and power.